Điều khoản & Điều kiện

1. Thanh toán:
Chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng hay thẻ ATM Debit card ngay lúc khách thực hiện giao dịch đặt khách sạn. Tổng số tiền được hiễn thị rỏ trước khi khách hàng nhấn nút " Đồng ý"
Số tiền được dựa trên tiền bản tệ được thông báo qua thẻ khách hàng. Nhà cung cấp thẻ có thể có các phụ thu khác theo qui định giữa nhà cung cấp thẻ và chủ thẻ.

2. Giá và thông tin đặt phòng:
Giá trên webiste chúng tôi có tính cạnh tranh cao, và được thể hiện rỏ khi thực hiện các bước đặt phòng hay xác nhận qua email.

Một số trường hợp giá kèm theo các điều kiện như hủy phòng vui  lòng xem chi tiết trong các qui định hủy phòng.

3. Xác nhận đặt phòng:

Thông tin đặt phòng sẽ được xác nhận tức thì sau khi khách hoàn tất thanh toán và đồng thời được gởi qua email với đầy đủ thông tin đặt phòng.

4. Không tính phí:
Dịch vụ đặt phòng được miễn phí.


5. Hủy đặt phòng:

Qui định đặt phòng đi kèm với điều kiện của khách sạn, khách đồng ý và chấp thuận liên quan đến các điều kiện hủy đặt phòng hay không đến khách sạn, và các điều kiện khác trong suốt thời gian lưu trú sẽ được ghi chú rỏ trong các điều kiện đặt phòng. Những qui định chung về việc hủy đặt phòng hay chính sách không đến khách sạn được ghi chú trên điều kiện đặt phòng hay trong quá trình thực hiện đặt phòng và trong email xác nhận đặt phòng.

Các trường hợp giá đặc biệt thường không được hủy đặt phòng hay thay đổi. Vui lòng xem các điều kiện trước khi thực hiện đặt phòng. Lưu ý, một đặt phòng có thể được yêu cầu thanh toán toàn phần hay một phần của đặt phòng đó.

6. Thông tin trên website:
Chúng tôi cam kết chính xác các thông tin trên website, tuy nhiên quý khách lưu ý các thông tin có thể được cập nhật, hay thay đổi bởi khách sạn, do đó chúng tôi sẽ không bảo đãm một cách chắc chắn hoàn toàn với các thông tin thể hiện.

7. Trách nhiệm:
Chúng tôi sẽ không chụi trách nhiệm cho các tổn thất, mất mát, hay các khoản phụ phí đền bù cho khách sạn trong các trường khách bất cẩn gây hư hại trực tiếp hay gián tiếp đến tài sản của khách sạn, điều đó nằm ngoài tầm kiễm soát hay dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi..

8. Các lợi ích:
Đăng ký thành viên sẽ giúp khách hàng thực hiện hoàn tất đặt phòng nhanh hơn và ghi nhận các điểm thưởng thành viên hay các chính sách ưu đãi dành cho thành viên.

9. Bản quyền:
Tất cả các hình ảnh, thông tin và nội dung trên website www.zzztraveling.com không được sao chép hay sử dụng cho các mục đích hay các website khác.